Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok

Chcete reklamovať doručený tovar?
Ozvite sa nám:
Email: [email protected]
Telefónne číslo: +421 908 708 176
Čo potrebujeme vedieť, aby sme začali Vašu reklamáciu riešiť?
Vaše meno, telefonický kontakt, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady, prípadne foto dokumentáciu závady.

Reklamačný poriadok
internetového obchodu www.abea.sk
(ďalej len „reklamačný poriadok“)

I. ZÁKLADNÉ POJMY
1. Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.abea.sk., spoločnosť ABEA s. r.o.
2. Kupujúci je fyzická osoba (spotrebiteľ) alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
3. Pojem tovar zahŕňa všetky druhy produktov v ponuke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „tovar“). Pojem služby zahŕňa všetky druhy služieb v ponuke internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „služby“). 
4. Objednávka je návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku, na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj tovaru alebo poskytovanie služby, ktorá je predmetom podnikateľskej činnosti predávajúceho ako poskytovateľa služieb vo vzťahuj k objednávateľovi. 
5. Kúpna zmluva (alebo len zmluva) je zmluva uzatvorená medzi predávajúcim, resp. poskytovateľom (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, resp. užívateľom (ďalej len „kupujúci“), predmetom ktorej je odplatný predaj tovaru predávajúceho kupujúcemu alebo poskytovanie služby, a to vo forme kurzov a školení, a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP, reklamačný poriadok, poučenie o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru, resp. služby nadobudnutého od predávajúceho.
2. Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s VOP, reklamačným poriadkom a poučením o možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie.
3. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámili s týmto reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.
4. Prevzatím tovaru u podnikateľov je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru spotrebiteľom od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.
5. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, postup a podmienky reklamácie tovaru sa riadia Zákonom na ochranu spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky Obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.).

III. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU
1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec (tovar) pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
IV. ZÁRUČNÁ DOBA TOVARU
1. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
2. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
3. Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne kupujúcemu záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v Občianskom zákonníku. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

V. PRÁVA KUPUJÚCEHO PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE 
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
6. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
7. Ak ponúknutá služba nebola poskytnutá v súlade s objednávkou a jej obsah sa líšil od toho čo bolo rozumné očakávať na základe informácií uvedených v ponuke služby umiestnenej na web stránkach predávajúceho, resp. na základe informácií získaných od predávajúceho, kupujúci má nárok na uplatnenie reklamácie poskytnutej služby.
8. Ak ide o vadu poskytnutej služby, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu poskytnutej služby bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o vadu poskytnutej služby, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.

VI. UPLATŇOVANIE ZODPOVEDNOSTI ZA VADY 
1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený, resp. ktorý poskytol kupujúcemu služby. 
2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.
2. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
3. Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli.
4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
5. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
1. Kontrola tovaru pri prevzatí: Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom od prepravcu prevezme, je nevyhnutné (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je odporúčané) poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: [email protected], spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. 
2. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

VIII. POSTUP REKLAMÁCIE
1. V prípade reklamácie tovaru či služby, je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho osobne alebo e-mailom na adrese: [email protected], poštou na adrese: Diakovce 340, 925 81 Diakovce alebo telefonicky: +421 908 708 176. Pri kontakte kupujúceho s predávajúcim je kupujúci povinný uviesť: meno, telefonický kontakt, názov výrobku, resp. názov služby, číslo faktúry, popis závady, v prípade ak je to možné, doplniť foto dokumentáciu závady (ďalej len „informácie“).
2. Ak nebolo dohodnuté inak, zákazník je povinný poslať reklamovaný tovar na adresu: Diakovce 340,925 81 Diakovce spolu s informáciami. 
3. Zákazník je povinný okrem iného zaslať predávajúcemu kópiu faktúry za tovar (prípadne potvrdený záručný list), resp. kópiu faktúry za poskytnuté služby. 
4. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu nákupného dokladu, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. 
5. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu.
6. Predávajúci po prijatí reklamácie stanoví spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v odôvodnených prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, najneskôr však do 30 dní. V prípade, že predávajúci prekročí lehotu 30 dní, kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí, resp. výmenu výrobku za nový.
8. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. 
9. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 
10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (email), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
12. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
13. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu. 
14. Odborné posúdenie musí obsahovať: identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia.